+48 514 516 515

+48 91 322 08 30

APARTAMENTY MALACHIT
WYPOCZYNEK W MIĘDZYZDROJACH
PRZEZ CAŁY ROK

REGULAMIN

Apartamentów Malachit w Międzyzdrojach

§1
1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości i określa zasady przebywania na terenie obiektu, świadczenia usług oraz odpowiedzialności, stanowiąc integralną część umowy o świadczenie usługi noclegowej, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zaliczkowej zapłaty za pobyt w pokoju. 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.apartamenty-miedzyzdroje.info/regulamin. 3. Wysokość opłat za usługi noclegowe, związanych z rezerwacją pokoju, zasady zwrotu wpłaconych zaliczek i inne podobne określa cennik usług noclegowych dostępny na stronie internetowej www.apartamenty-miedzyzdroje.info/cennik.
Apartamenty wczasy w Międzyzdrojach
§2
1. Apartament wynajmowany jest na doby.
2. Jeżeli Gość wynajmując apartament nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.
3. Doba noclegowa trwa od godziny 17:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 09.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu apartamentu. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Obiekt może odmówić przedłużenia pobytu, jeżeli nie posiada wolnych pokoi, w przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego regulaminu lub nie dokonania zapłaty za dotychczasowy pobyt.
§3
1. Gość winien okazać przy zameldowaniu dokument tożsamości ze zdjęciem.
2. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
3. Obiekt zastrzega sobie prawo do zażądania od Gościa depozytu lub preautoryzacji na karcie kredytowej na poczet płatności związanych z pobytem, a nadto zastrzega sobie możliwość obciążenia po wyjeździe Gościa jego karty kredytowej (lub podobnej) za wyrządzone szkody lub niezapłacone rachunki.
§4
1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi obiektowi poprawę standardu świadczonych usług lub odpowiednią reakcję.
3. Obiekt zapewnia:
a) warunki do wypoczynku Gościa,
b) bezpieczeństwo pobytu, w tym
bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
d) sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być niezwłocznie usunięte, obiekt dołoży starań, aby - w miarę posiadanych możliwości - zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
§5
1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu i wykonywaniem usług przez usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w regulaminie
2.Wszelkie reklamacje, zawierające dane gościa oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń należy zgłosić na piśmie w recepcji
3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia jej doręczenia.
§6
1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godz. 7.00 rano.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Apartamentów Malachit nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, co nie zwalnia Gościa z obowiązku zapłaty za dotychczasowy pobyt (każda rozpoczętą dobę hotelową) i świadczone usługi dodatkowe oraz ewentualne wyrządzone szkody.
3. W trosce o bezpieczny i komfortowy pobyt Gości na terenie obiektu obowiązują następujące zasady porządkowe:
a) ze względu na bezpieczeństwo
przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju;
b) zabronione jest wnoszenie i przechowywanie materiałów niebezpiecznych, w tym broni, amunicji, ładunków wybuchowych, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, substancji trujących, żrących;
c) zabronione całkowicie jest palenie tytoniu oraz papierosów elektrycznych, a naruszenie tego zakazu będzie skutkowało obciążeniem Gościa kwotą w wysokości 1500 PLN tytułem zryczałtowanej opłaty za odświeżenie pomieszczeń,
d) dzieci poniżej 15 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem osób dorosłych;
e) nie są dozwolone zmiany w apartamentach i w ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawianiem drobnych ruchomych mebli i wyposażenia w sposób nie naruszający funkcjonalności i bezpieczeństwa; w tym ingerencja w jakiekolwiek instalacje lub urządzenia znajdujące się w obiekcie
f) zabronione jest emitowanie nadmiernego hałasu, nieprzyjemnych zapachów, zakłócających pobyt innych osób w obiekcie.
g) pobyt zwierzęcia w obiekcie warunkowany jest wcześniejszą zgodą, podczas pobytu właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do posiadania jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada właściciel. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych a w miejscach ogólnodostępnych mają obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu.
§7
1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie samochodów lub innych pojazdów oraz rzeczy w nich się znajdujących, a należących do Gości.
§8
1. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub utratę rzeczy spowodowane w obiekcie lub jego otoczeniu, powstałe z jego winy lub z winy osób odwiedzających lub pozostających pod jego opieką (np. dzieci).
3. Niezwłocznie po wystąpieniu szkody Gość powinien zgłosić ten fakt Recepcji. Obiekt obciąży gościa za wyrządzone szkody zgodnie z kosztorysem, którego przedstawienie może nastąpić podczas pobytu gościa w obiekcie. W przypadku gdy nie będzie możliwe natychmiastowe podanie kwoty, Obiekt przygotuje wstępny kosztorys w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych o czym poinformuje Gościa telefonicznie, mailem lub drogą pocztową zgodnie ze sporządzonym protokołem. Gość zostanie obciążony kosztami które są konsekwencją wyrządzenia szkody (np. wyłączenie pokoju ze sprzedaży) jak i samymi kosztami naprawy szkody.
4. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej z winy Gościa, zostanie on obciążony kosztami za takie wezwanie, zgodnie z rachunkiem wystawionym przez Straż Pożarną.
§9
Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa mogą zostać odesłane na życzenie Gościa na wskazany przez Niego adres i na jego koszt.
§10
1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016 r. poz.922) przez Malachit Agnieszka Przybylska, ul. Akwarelowa 19/4, 70-871 Szczecin NIP 6692107532 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie oraz korzystania przez Gościa z dodatkowych usług.
2. Gość ma prawo do wglądu oraz korygowania swoich danych osobowych.
3. Malachit Agnieszka Przybylska dołoży wszelkich starań, aby dane te były przetwarzane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych i ich przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanymi RODO
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest: a) obsługa składanych zapytań- Art.6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą – przez okres 30 dni b) rezerwacja pokoju - Art.6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą – przez okres 12 miesięcy c) realizacja umowy hotelarskiej - Art.6 ust. 1 lit. b RODO – zgoda osoby której dane dotyczą – przez okres 5 lat d) marketing usług administratora danych osobowych - Art.6 ust. 1 lit. a RODO pod warunkiem uzyskania zgody osoby której dane dotyczą – do odwołania lub ustania przyczyny biznesowej e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiekcie lub restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego Art.6 ust. 1 lit. f RODO przez okres 30 dni
5. Odbiorcami danych mogą być:
a) zewnętrzne biuro rachunkowe
b)pośrednicy sprzedaży usług hotelowych
c) firmy świadczące usługi marketingowe
d) dostawca aplikacji służących do przesyłania informacji
e) podmioty uprawnione do dostępu danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6. Gościom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia a w zakresie, na który została wyrażona zgoda – prawo do usunięcia lub ograniczania przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Gościom przysługuje wniesienie skargi do organu zarządczego
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować:
a) odmową rezerwacji
b) odmową świadczenia usług